Anesteziološka mašina je medicinski uređaj dizajniran da obezbjedi tačno i kontinuirano snabdijevanje medicinskih gasova (kao što su kisik i azotni oksid - oksidul) u mješavini sa preciznom koncentracijom anestezioloških gasova (kao što je isofluranil i sevofluran/sevoran). Mješavina gasova se dalje isporučuje pacijentu pri kontrolisanom pritisku i protoku, te anesteziološke mašine moraju da rade u skladu sa definisanim performansama svaki put.

Ispitivanje performansi anestezioloških mašina izvodi se u skladu sa odredbama Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za anesteziološke mašine, Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj 75/14.

U skladu s odredbama Pravilnika, anesteziološke mašine se provjeravaju po parametrima:

  • Niski protok, i to u opsegu od -60 do 40 l/min, a granice dozvoljene greške su ± 10% od očitanja.
  • Visoki protok, i to u opsegu od -300 do 200 l/min, a granice dozvoljene greške su ± 10% od očitanja.
  • Izlazni pritisak respiratora, i to u opsegu od 60 do 140 cmH2O, a granice dozvoljene greške su ± 5% očitanja
  • Volumen, i to u opsegu od -1.00 do 4.00 l, a granice dozvoljene greške su ± 10% očitanja.
  • Koncentracija gasova, a granice dozvoljene greške su ±1% od očitane vrijednosti.

Ako je greška mjerenja u bilo kojem od navedenih slučajeva, u odnosu na maksimalno dozvoljenu grešku veća, mjerilo se označava kao neusklađeno, te ne smije biti korišteno. Isto se upućuje na servis, nakon kojeg se radi ponovna verifikacija performansi anesteziološke mašine.

Verifikacija anestezioloških mašina, u laboratoriji Verlab, vrši se radnim etalonom IMT Medical PF 300, a nakon verifikacije dobija se pismeni izvještaj sa detaljima grešaka.