Dijalizni uređaj je medicinski uređaj koji se koristi za hemodijalizu kako bi očistili krv i izvršili balansiranje njegovih sastojaka. Uređaji za dijalizu imaju tri važne funkcije: da odstranjuju otpadne tvari iz krvi, da pumpaju krv i prati njeno cirkulisanje, te da kontrolišu krvni pritisak i količinu tečnosti odstranjene iz organizma i kao takvi moraju da rade u skladu sa definisanim performansama svaki put.

Ispitivanje performansi dijaliznih aparata izvodi se u skladu sa odredbama Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za dijalizne aparate, Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj 75/14.

U skladu s odredbama Pravilnika, dijalizni aparati se provjeravaju po parametrima:

  • Konduktivitet, i to u opsegu od 10 do 17 mS/cm, a granice dozvoljene greške su ±1,5%.
  • Temperatura, i to u opsegu 37 do 38 °C, a granice dozvoljene greške su ± 0,3 °C.
  • Pritisak, i to u opsegu od -300 do 500 mmHg, a granice dozvoljene greške su ± 15% od indiciranog očitanja.

Ako je greška mjerenja u bilo kojem od navedenih slučajeva, u odnosu na maksimalno dozvoljenu grešku veća, mjerilo se označava kao neusklađeno, te ne smije biti korišteno. Isto se upućuje na servis, nakon kojeg se radi ponovna verifikacija performansi dijaliznog aparata.

Verifikacija dijaliznih aparata, u laboratoriji Verlab, vrši se radnim etalonom Messa Labs 90XL Meter, a nakon verifikacije dobija se pismeni izvještaj sa detaljima grešaka.