Elektrokardiograf (EKG uređaj) je po svojoj namjeni uređaj koji se primjenjuje u medicinskoj dijagnostici za registraciju i snimanje električnih talasa koji su proizvod aktivnosti srca.

Elektrokardiogrami koji su proizvod elektrokardiografije su važni čimbenici dijagnosticiranja mnogiih bolesti, te elektrokardiografi moraju da rade u skladu sa definisanim performansama u svakom trenutku.

Ispitivanje performansi elektrokardiografa izvodi se u skladu sa odredbama Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za elektrokardiograf, Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 75/14.

U skladu s odredbama Pravilnika, performanse EKG uređaja provjeravaju se po parametrima:

  • AMPLITUDA NAPONSKOG SIGNALA izražena u mv, u opsegu 0.5, 1.0, 1.5 ili 2.0 mV, a granice dozvoljenih grešaka su ± 5%,
  • BRZINA OTKUCAJA U VREMENSKOM INTERVALU OD 1 MIN, i to u opsegu 30, 40, 60, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 220, 240, 260, 270, 280, 300, a granice dozvoljene greške su ± 2% u odnosu na zadanu vrijednost.

Ako je greška mjerenja u bilo kojem od navedenih slučajeva, u odnosu na maksimalno dozvoljenu grešku veća, mjerilo se označava kao neusklađeno, te ne smije biti korišteno. Isto se upućuje na servis, nakon kojeg se radi ponovna verifikacija performansi EKG uređaja.

Verifikacija elektrokardiografa, u laboratoriji Verlab, vrši se sa radnim etalonom Fluke Biomedical ProSim 6/8, a nakon verifikacije dobija se pismeni izvještaj sa detaljima grešaka.