Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini

Verifikacija uredjaja za EKG signale, invazivnog i neinvazivnog krvnog pritiska, respiracije, temperature, saturacije, pacijent monitori

Firma Verlab d.o.o. obavlja verifikaciju mjerila u zdravstvu u skladu sa zakonskim propisima Bosne i Hercegovine, kao i po preporukama proizvođača medicinske i mjerne opreme.

Elektrokardiograf je medicinski uređaj koji vrši registraciju i snimanje električnih talasa (signala) koji su proizvod aktivnosti srca. Elektrokardiografija (EKG) (na grčkom: kardia, što znači srce) je transtorakalna (preko grudnog koša) interpretacija električne aktivnosti srca tokom vremena, detektovana elektrodama priključenim na površini kože, a zabilježena pomoću uređaja koji je postavljen izvan tijela. Elektrokardiograf se primjenjuje u medicinskoj dijagnostici. Elektrokardiogram (EKG) je crtež kojeg proizvodi elektrokardiograf, uređaj koji bilježi električnu aktivnost srca u vremenu.
EKG uređaji moraju da budu konstruisani i izrađeni tako da se pri normalnim radnim uslovima obezbijedi zaštita od električnog udara, previsoke temperature, prašine i vode u kućište predmetnih mjerila.

Referentni uslovi za EKG:

- napon napajanja: 220 – 240 V AC, 50 Hz
- baterija: ugradiva 12 V
- vrijeme rada minimalno 1 h.
- ulazna impedansa  10 MΩ
- Kalibracioni napon 1mV ±2%.

Prilikom obavljanja verifikacije EKG-a radnim etalonom, opsezi mjerenja koji se moraju provjeriti su sljedeći:

- amplituda naponskog signala kojeg identifikuje elekrokardiograf izražena u mV iznosi 0.5, 1.0, 1.5 ili 2.0 mV
- brzina otkucaja u vremenskom intervalu od 1 min. Iznosi: 30, 40, 60, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 220, 240, 260, 270, 280, 300.

Granice dozvoljenih grešaka su:

• u slučaju mjerenja amplitude naponskog signala u mV iznosi: ± 5%,
• u slučaju mjerenja broja otkucaja u vremenskom intervalu od 1 min. iznosi: ± 2% u odnosu na zadanu vrijednost.

Ako je greška mjerenja u bilo kojem od navedenih slučajeva, u odnosu na maksimalno dozvoljenu grešku veća, tada mjerilo (u ovom slučaju EKG) ne smije biti korišteno, te se mora servisirati i ponovo verificirati.

EKG uređaj mora imati na vidnom mjestu natpisnu pločicu na kojoj su ispisani natpisi i oznake, koji moraju biti jasni i dobro vidljivi u radnim uslovima i ispisani tako da se pri normalnom korištenju ne mogu izbrisati ili skinuti. Natpisi i oznake moraju biti na jednom od službenih jezika koji su u zvaničnoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Natpisna pločica iz stava 1. ovog člana sadrži sljedeće elemente:

1. naziv proizvođača ili njegova oznaka
2. serijski broj i godina proizvodnje
3. oznaka tipa mjerila
4. službena oznaka tipa mjerila.