Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini

Verifikacija dijaliznih aparata

Firma Verlab d.o.o. obavlja verifikaciju mjerila u zdravstvu u skladu sa zakonskim propisima Bosne i Hercegovine, kao i po preporukama proizvođača medicinske i mjerne opreme.

Dijalizni uređaj se koristi za hemodijalizu kako bi očistili krv i izvršili balansiranje njegovih sastojaka. Hemodijaliza je proces kojim cirkulirajuća krv iz organizma prolazi kroz specijalne filtere dijaliznih uređaja kako bi se odstranile otpadne tvari iz krvi. Uređaji za dijalizu imaju tri važne funkcije: da odstranjuju otpadne tvari iz krvi, da pumpaju krv i prati njeno cirkulisanje, te da kontrolišu krvni pritisak i količinu tečnosti odstranjene iz organizma. Da bi hemodijaliza bila moguća potrebni su specijalni pristupi do krvnih sudova, koji mogu biti privremeni i trajni.
Dijalizni uređaji moraju da budu konstruisani i izrađeni tako da se pri normalnim radnim uslovima obezbijedi zaštita od električnog udara, previsoke temperature, prašine i vode u kućište predmetnih mjerila.

Referentni uslovi za dijalizni uređaj:

- napon napajanja: 220-240 V AC, 50 Hz
- ambijetalni uslovi:
- temperatura: 15 - 40°C.

Prilikom obavljanja verifikacije dijaliznog uređaja radnim etalonom, opsezi mjerenja koji se moraju provjeriti su sljedeći:

- konduktivitet (provodnost): (10 – 17) mS/cm
- temperatura: (37- 38) °C
- pritisak: od -300 do 500 mmHg.

Granice dozvoljenih grešaka su:

• provodnost: ±1,5%
• temperatura: ± 0,3 °C
• pritisak: ± 15% od indiciranog očitanja.

Ako je greška mjerenja u bilo kojem od navedenih slučajeva, u odnosu na maksimalno dozvoljenu grešku veća, tada mjerilo (u ovom slučaju dijalizni uređaj) ne smije biti korišteno, te se mora servisirati i ponovo verificirati.

Dijalizni uređaj mora imati na vidnom mjestu natpisnu pločicu na kojoj su ispisani natpisi i oznake, koji moraju biti jasni i dobro vidljivi u radnim uslovima i ispisani tako da se pri normalnom korištenju ne mogu izbrisati ili skinuti. Natpisi i oznake moraju biti na jednom od službenih jezika koji su u zvaničnoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Natpisna pločica iz stava 1. ovog člana sadrži sljedeće elemente:
1. naziv proizvođača ili njegova oznaka
2. serijski broj i godina proizvodnje
3. oznaka tipa mjerila
4. službena oznaka tipa mjerila.