Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini

Firma Verlab d.o.o. obavlja verifikaciju mjerila u zdravstvu u skladu sa zakonskim propisima Bosne i Hercegovine, kao i po preporukama proizvođača medicinske i mjerne opreme.

Anesteziološka mašina je medicinski uređaj dizajniran da obezbjedi tačno i kontinuirano snabdijevanje medicinskih gasova (kao što su kisik i azotni oksid - oksidul) u mješavini sa preciznom koncentracijom anestezioloških gasova (kao što je isofluranil i sevofluran/sevoran), koje se dalje isporučuje pacijentu pri kontrolisanom pritisku i protoku. Sastoji se od respiratora, jedinice koja sadrži anesteziološke gasove (vapor), pacijent monitora i pacijent crijeva, kao i dodatnih senzora neophodnih za očitavanja parametara pacijenta.

Anesteziološke mašine moraju da budu konstruisane i izrađene tako da se pri normalnim radnim uslovima obezbijedi zaštita od električnog udara, previsoke temperature, prašine i vode u kućište predmetnih mjerila.
Anesteziološke mašine su uređaji koji se uglavnom koriste u zdravstvenim ustanovama na odjeljenima za anesteziju i reumatologiju. 

Referentni uslovi za anesteziološku mašinu:


- ulazni napon: 220 – 240 V AC, 50 Hz.
- interna punjiva baterija

  • vrijeme rada je minimalno 30 min,
  • ambijentalni uslovi rada sistema:

              - temperatura: 10 – 40 °C
              - relativna vlažnost: 15 – 95 %

  • koncentracije anestezioloških gasova:

              - CO2: 0 – 20 %
              - NO2: 0 – 100 %
              - HAL, ISO, ENF: 0 – 12 %
              - SEV: 0 – 15 %
              - DES: 0 – 22 %.

 

Prilikom obavljanja verifikacije anesteziološke mašine radnim etalonom, opsezi mjerenja koji se moraju provjeriti su sljedeći:


- niski protok:                     od -60 do 40 L/min
- visoki protok:                    od -300 do 200 L/min
- izlazni pritisak respiratora:    od 60 do 140 cmH2O
- volumen:                          od -1.00 do 4.00 L


Granice dozvoljene greške su:

- protok:                            ± 10% od očitanja
- izlazni pritisak respiratora:   ± 5% očitanja
- volumen                           ± 10% očitanja
- greška odstupanja koncentracije gasova:

  • dozvoljena greška ±1% od očitane vrijednosti.

Ako je greška mjerenja u bilo kojem od navedenih slučajeva, u odnosu na maksimalno dozvoljenu grešku veća, tada mjerilo (u ovom slučaju anesteziološka mašina) ne smije biti korišteno, te se mora servisirati i ponovo verificirati.

Anesteziološke mašine moraju imati na vidnom mjestu natpisnu pločicu na kojoj su ispisani natpisi i oznake, koji moraju biti jasni i dobro vidljivi u radnim uslovima i ispisani tako da se pri normalnom korištenju ne mogu izbrisati ili skinuti. Natpisi i oznake moraju biti na jednom od službenih jezika koji su u zvaničnoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Natpisna pločica iz stava 1. ovog člana sadrži sljedeće elemente:

  1. naziv proizvođača ili njegova oznaka 
  2. serijski broj i godina proizvodnje 
  3. oznaka tipa mjerila 
  4. službena oznaka tipa mjerila.