Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

KONKURS za izbor člana upravnog odbora „Naučnoistraživačkiog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“

8 Marta, 2024

Datum: 08.03.2024.

Broj: 171-1/24

 

Na osnovu odredaba člana 24 stav (1) Statuta „Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“ broj 841-21 od 23.12.2021.godine, Osnivač „Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“ objavljuje:

KONKURS

za izbor člana UPRAVNOG ODBORA „Naučnoistraživačkiog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“ – 1 izvršilac.

 

Upravni odbor nadležan je da usvaja poslovne strategije i planove poslovanja, izvještaj o poslovanju, izvještaj uprave o poslovanju po godišnjem obračunu, i da podnosi Osnivaču godišnji izvještaj o poslovanju Instituta.

Kandidat koji se nominira / imenuje za poziciju člana Upravnog odbora mora ispunjavati sljedeće opće uslove:

 1. da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u upravnom odboru, pet

godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;

 1. da presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti upravnog odbora.
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. Univerzitetska diploma o završenom trećem ciklusu studija i najmanje 5 (pet) godina radnog

staža u struci;

 1. da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni I Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 2. da se na tog kandidata ne odnosi član IX. Ustava Bosne i Hercegovine;

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs, svojeručno potpisana;
 • Biografija (CV)
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci;
 • Izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 • Izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
 • Izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa dužnošću u Upravnom odboru ustanove;
 • Originalna ili ovjerena kopija Univerzitetske diplome o završenom trećem ciklusu studija. U slučaju da je diploma stečena van Bosne i Hercegovine dostaviti prijevod navedenih diploma, originali ili ovjerene kopije;
 • Uvjerenje/Potvrda o radnom iskustvu u struci.

 

Izbor na mjesto člana Upravnog odbora vrši se na period od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Svi kandidati koji zadovolje opće uslove biće pozvani na intervju.

Rok za dostavljanje prijava je pet (5) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Verifikacioni laboratorija „Verlab“ d.o.o. Sarajevo

Ferhadija 27/II, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

s naznakom „Prijava na konkurs“ – ne otvarati, otvara Komisija.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije i pitanja zainteresirani kandidati mogu se obratiti na kontakt telefon osnivača Instituta: +387 33 569 540 ili putem e-maila: info@verlab.ba, svakim radnim danom od 08:00h do 16:30h.

samira

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

ID No: 4201943670005
Tax No: 201943670005
Bank Account No.:1610000112180026
(Raiffeisen bank)

OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Working Hours:
Mon – Fri, 08:00 – 16:30

GET IN TOUCHVerlab Social links
Follow our work on social platforms

Your  proposals and suggestions for improvement

All interested parties have the right to submit proposals and suggestions for improvement, objections or complaints to any segment of our work via e-mail: info@verlab.ba, and the manner of handling negotiations / complaints is in accordance with the procedure VL-PR-12 . General business conditions are available here.

© Copyright 2014 by Verlab d.o.o. Sarajevo. All rights reserved.