Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

U svojstvu Osnivača objavljujemo: Konkurs za izbor u naučnoistraživačka zvanja Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju

22 Juna, 2022

Na osnovu Člana 18. stav 3. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine KS broj 26/16), a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-04-29941-5/21 od 05.08.2021. godine i Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na osnivanje naučnoistraživačkog instituta za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju Verifikacionog laboratorija „Verlab“ d.o.o. Sarajevo broj 01-04-46075/21 od 14.12.2021. godine, Odluke o imenovanju Komisije matičara br. 819/21 od 16.12.2021. godine „Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“, Komisija matičara objavljuje:

 

KONKURS

za izbor u naučnoistraživačka zvanja u oblasti biomedicine i zdravstva, inžinjering i tehnologija i oblast tehničkih nauka

 

 1. Stručni saradnik – više izvršilaca
 2. Viši stručni saradnik – više izvršilaca
 3. Naučni saradnik – više izvršilaca
 4. Viši naučni saradnik – više izvršilaca

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove predviđene Zakonom o radu:

 1. da je stariji od 18. godina;
 2. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 3. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
 4. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i uvjete utvrđene članom 31. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16), i to:

Za poziciju broj 1. Stučni saradnik uvjeti su:

 • odgovarajuća stručna sprema iz oblasti biomedicine i zdravstva ili inžinjering i tehnologija ili oblast tehničkih nauka sa prosječnom ocjenom najmanje 8 ili 3.5;
 • pokazane naučnoistraživačke sposobnosti;

Za poziciju broj 2. Viši stučni saradnik uvjeti su:

 • naučni stepen magistra iz oblasti biomedicine i zdravstva ili inžinjering i tehnologija ili oblast tehničkih nauka sa prosječnom ocjenom najmanje 8 na postdiplomskom studiju ili stepen drugog ciklusa studija iz oblasti biomedicine i zdravstva ili inžinjering i tehnologija ili oblast tehničkih nauka sa prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5;
 • pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

 

Za poziciju broj 3. Naučni saradnik uvjeti su:

 

 • naučno zvanje doktora nauka iz oblasti biomedicine i zdravstva ili inžinjering i tehnologija ili oblast tehničkih nauka ili stepen trećeg ciklusa iz oblasti biomedicine i zdravstva ili inžinjering i tehnologija ili oblast tehničkih nauka sa prosječnom ocjenom na prvom, drugom i trećem ciklusu studija najmanje 8 ili 3.5;
 • najmanje tri naučna rada iz oblasti biomedicine i zdravstva ili inžinjering i tehnologija ili oblast tehničkih nauka, objavljena u priznatim publikacijama;
 • pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

Za poziciju broj 4. Viši naučni saradnik uvjeti su:

 • proveden najmanje jedan izborni period u zvanju naučnog saradnika;
 • najmanje pet naučnih radova iz oblasti biomedicine i zdravstva ili inžinjering i tehnologija ili oblast tehničkih nauka objavljenim u priznatim publikacijama;
 • objavljena naučna knjiga i originalni naučni uspjeh kao što je naučni projekat, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje naučnog saradnika.

 

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs, svojeručno potpisana;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci;
 • Izjava ovjerena od strane nadležne općinske služba da kandidat u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • Izjava ovjerena od strane nadležne općinske služba da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
 • Diploma o naučnom stepenu doktora ili diploma o završenom III ciklusu iz oblasti biomedicine i zdravstva ili inžinjering i tehnologija ili oblast tehničkih nauka sa dodatkom diplomi / dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Diploma o naučnom stepenu magistra ili diploma o završenom II ciklusu studija s dodatkom diplomi / dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Diploma o naučnom stepenu bachelora ili diploma o završenom I ciklusu studija s dodatkom diplomi / dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Prijevod gore navedenih diploma, originali ili ovjerene kopije ukoliko su izdate van Bosne i Hercegovine;
 • Rješenje o nostrifikaciji gore navedenih diploma, original ili ovjerena kopija;
 • Biografija (CV) kandidata;
 • Bibliografija naučnih radova iz iz oblasti biomedicine i zdravstva ili inžinjering i tehnologija ili oblast tehničkih nauka (uz fotokopije radova u prilogu).
 • Dokaz o iskazanim naučnoistraživačkim, sposobnostima i uspjesima / dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom oblasti,
 • Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnoistraživačko zvanje naučni saradnik u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti.

 

Izbor u zvanje stručnog saradnika se vrši na period od četiri (4) godine, bez mogućnosti ponovnog izbora.

Izbor u zvanje višeg stručnog saradnika se vrši na period od pet (5) godina, sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Izbor u zvanje naučnog saradnika se vrši na period od pet (5) godina, sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Izbor u zvanje višeg naučnog saradnika se vrši na period od šest (6) godina, sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

 

Svi kandidati koji zadovolje opće i posebne uslove biće pozvani na intervju.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti Uvjerenje da protiv njih nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.

Rok za dostavljanje prijava je sedam (7) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Verifikacioni laboratorij „Verlab“ d.o.o. Sarajevo

Ferhadija 27/II, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

s naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije i pitanja zainteresirani kandidati mogu se obratiti na kontakt telefon osnivača Instituta: +387 33 569 540 ili putem e-maila: info@verlab.ba, svakim radnim danom od 08:00h do 16:30h

samira

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.