Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

U svojstvu Osnivača objavljujemo: Konkurs za izbor i imenovanje direktora Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju

27 Decembra, 2021

Na osnovu Člana 18. stav 3. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine KS broj 26/16), a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-04-29941-5/21 od 05.08.2021. godine i Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na osnivanje naučnoistraživačkog instituta za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju Verifikacionog laboratorija „Verlab“ d.o.o. Sarajevo broj 01-04-46075/21 od 14.12.2021. godine, Odluke o imenovanju Komisije matičara br. 819/21 od 16.12.2021. godine „Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“, Komisija matičara temljem Odluke donesene na sjednici održanoj 20.12.2021. godine objavljuje:

 

KONKURS

za izbor i imenovanje

Direktora1 izvršilac

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i uvjete utvrđene članom 24. stav 18. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16).

Kandidat za direktora mora ispunajvati slijedeće uvjete:

 

Opći uvjeti:

 • da je stariji od 18. godina
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa funkcijom direktora;

Posebni uvjeti:

 • naučno zvanje doktora nauka ili stepen trećeg ciklusa studija iz oblasti prirodnih nauka ili oblasti inžinjering i tehnologija ili oblasti medicinskih i zdravstvenih nauka sa prosječnom ocjenom na prvom, drugom i trećem ciklusu studija najmanje 8 ili 3.5;
 • najmanje 5 naučnih članaka indeksiranih u međunarodnim bazama podataka (Web of Science) ;

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs, svojeručno potpisana;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne starija od 6 mjeseci;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starija od 6 mjeseci;
 • Diploma o naučnom stepenu doktora ili diploma o završenom III ciklusu studija sa dodatkom diplomi / dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Diploma o naučnom stepenu magistra ili diploma o završenom II ciklusu studija s dodatkom diplomi / dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Diploma o naučnom stepenu bachelora ili diploma o završenom I ciklusu studija s dodatkom diplomi / dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Prijevod gore navedenih diploma, originali ili ovjerene kopije ukoliko su izdate van Bosne i Hercegovine;
 • Rješenje o nostrifikaciji gore navedenih diploma, original ili ovjerena kopija;
 • Biografija (CV) kandidata;
 • Bibliografija naučnih radova (uz fotokopije radova u prilogu).
 • Dokaz o iskazanim naučnoistraživačkim, sposobnostima i uspjesima / dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom oblasti,
 • opis naučnog i stručnog rada;
 • program rada za mandatni period;
 • potpisane i ovjerene izjave od nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:
 1. da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup;
 2. da nije član Upravnog odbora visokoškolske ustanove odnosno naučnoistraživačkog instituta kao ustanove

Direktor Instituta se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

 

Kandidat koji bude izabrani dužan je dostaviti Uvjerenje da protiv njega nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda, Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti, Izjavu da u slučaju imenovanja neće vršiti funkciju člana Upravnog odbora druge visokoškolske ustanove, odnosno naučnoistraživačkog instituta kao ustanove, odnosno da neće biti politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavanoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa vlasti.

Svi kandidati koji zadovolje opće i posebne uslove biće pozvani na intervju i prezentaciju programa rada.

Konkurs će biti objavljen u Dnevnom listu 27.12.2021. godine.

Rok za dostavljanje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Verifikacioni laboratorij „Verlab“ d.o.o. Sarajevo

Ferhadija 27/II, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

s naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Za sve dodatne informacije i pitanja zainteresirani kandidati mogu se obratiti na kontakt telefon osnivača Instituta: +387 33 569 540 svakim radnim danom od 08h do 16:30h.

samira

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.