Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

U svojstvu Osnivača Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju objavljujemo: Konkurs za izbor u naučno istraživačka zvanja u prirodnih nauka ili oblasti inžinjering i tehnologija ili oblasti medicinskih i zdravsvenih nauka

27 Decembra, 2021

Na osnovu Člana 18. stav 3. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine KS broj 26/16), a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-04-29941-5/21 od 05.08.2021. godine i Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na osnivanje naučnoistraživačkog instituta za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju Verifikacionog laboratorija „Verlab“ d.o.o. Sarajevo broj 01-04-46075/21 od 14.12.2021. godine, Odluke o imenovanju Komisije matičara br. 819/21 od 16.12.2021. godine „Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“, Komisija matičara temljem Odluke donesene na sjednici održanoj 20.12.2021. godine objavljuje:

 

KONKURS

za izbor u naučno istraživačka zvanja u prirodnih nauka ili oblasti inžinjering i tehnologija ili oblasti medicinskih i zdravstvenih nauka

 1. Stručni saradnik – više izvršilaca.

 

 1. Viši stručni saradnik – više izvršilaca.

 

 1. Naučni saradnik – više izvršilaca.

 

 1. Viši naučni saradnik – više izvršilaca.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove predviđene Zakonom o radu :

a) da je stariji od 18. godina;

b) da je državljanin Bosne i Hercegovine;

c) da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

d) da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i uvjete utvrđene članom 31. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16), i to:

Za poziciju broj 1. Stučni saradnik uvjeti su:

 • odgovarajuća stručna sprema iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom najmanje 8 ili 3.5;
 • pokazane naučnoistraživačke sposobnosti;

Za poziciju broj 2. Viši stučni saradnik uvjeti su:

 • naučni stepen magistra iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom najmanje 8 na postdiplomskom studiju ili stepen drugog ciklusa studija iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5;
 • pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

 

Za poziciju broj 3. Naučni saradnik uvjeti su:

 

 • naučno zvanje doktora nauka iz oblasti za koju se bira ili stepen trećeg ciklusa studija iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom na prvom, drugom i trećem ciklusu studija najmanje 8 ili 3.5;
 • najmanje tri naučna rada iz oblasti za koju se bira, objavljena u priznatim publikacijama;
 • pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

Za poziciju broj 4. Viši naučni saradnik uvjeti su:

 • proveden najmanje jedan izborni period u zvanju naučnog saradnika;
 • najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenim u priznatim publikacijama;
 • objavljena naučna knjiga i originalni naučni uspjeh kao što je naučni projekat, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje naučnog saradnika.

 

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs, svojeručno potpisana;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne starija od 6 mjeseci;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starija od 6 mjeseci;
 • Izjava ovjerena od strane nadležne općinske služba da kandidat u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • Izjava ovjerena od strane nadležne općinske služba da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
 • Diploma o naučnom stepenu doktora ili diploma o završenom III ciklusu studija iz oblasti za koju se bira sa dodatkom diplomi / dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Diploma o naučnom stepenu magistra ili diploma o završenom II ciklusu studija s dodatkom diplomi / dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Diploma o naučnom stepenu bachelora ili diploma o završenom I ciklusu studija s dodatkom diplomi / dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Prijevod gore navedenih diploma, originali ili ovjerene kopije ukoliko su izdate van Bosne i Hercegovine;
 • Rješenje o nostrifikaciji gore navedenih diploma, original ili ovjerena kopija;
 • Biografija (CV) kandidata;
 • Bibliografija naučnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor (uz fotokopije radova u prilogu).
 • Dokaz o iskazanim naučnoistraživačkim, sposobnostima i uspjesima / dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom oblasti,
 • Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnoistraživačko zvanje naučni saradnik u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti.

 

Izbor u zvanje stručnog saradnika se vrši na period od četiri (4) godine, bez mogućnosti ponovnog izbora.

Izbor u zvanje višeg stručnog saradnika se vrši na period od pet (5) godina, sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Izbor u zvanje naučnog saradnika se vrši na period od pet (5) godina, sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Izbor u zvanje višeg naučnog saradnika se vrši na period od šest (6) godina, sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

 

Svi kandidati koji zadovolje opće i posebne uslove biće pozvani na intervju.

 

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti Uvjerenje da protiv njih nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.

Rok za dostavljanje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Konkurs će biti objavljen u Dnevnom listu 27.12.2021. godine.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Verifikacioni laboratorij „Verlab“ d.o.o. Sarajevo

Ferhadija 27/II, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

s naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije i pitanja zainteresirani kandidati mogu se obratiti na kontakt telefon osnivača Instituta: +387 33 569 540 svakim radnim danom od 08h do 16:30h

samira

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

ID No: 4201943670005
Tax No: 201943670005
Bank Account No.:1610000112180026
(Raiffeisen bank)

OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Working Hours:
Mon – Fri, 08:00 – 16:30

GET IN TOUCHVerlab Social links
Follow our work on social platforms

Your  proposals and suggestions for improvement

All interested parties have the right to submit proposals and suggestions for improvement, objections or complaints to any segment of our work via e-mail: info@verlab.ba, and the manner of handling negotiations / complaints is in accordance with the procedure VL-PR-12 . General business conditions are available here.

© Copyright 2014 by Verlab d.o.o. Sarajevo. All rights reserved.