Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

U svojstvu Osnivača objavljujemo: Konkurs za izbor članova Nadzornog odbora Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju

27 Decembra, 2021

Na osnovu Člana 18. stav 3. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine KS broj 26/16), a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-04-29941-5/21 od 05.08.2021. godine i Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na osnivanje naučnoistraživačkog instituta za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju Verifikacionog laboratorija „Verlab“ d.o.o. Sarajevo broj 01-04-46075/21 od 14.12.2021. godine, Odluke o imenovanju Komisije matičara br. 819/21 od 16.12.2021. godine „Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“, Komisija matičara temljem Odluke donesene na sjednici održanoj 20.12.2021. godine objavljuje:

 

KONKURS

za izbor članova NADZORNOG ODBORA „Naučnoistraživačkiog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“ – 3 izvršioca.

 

Nadzorni odbor je organ kontrole poslovanja u naučnoistraživačkom institutu kao ustanovi. Nadzorni odbor obavlja poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom naučnoistraživačkog instituta.

Kandidat koji se nominira / imenuje za poziciju člana Nadzornog odbora mora ispunjavati sljedeće opće uslove:

 1. da je stariji od 18 godina;
 2. VSS – VII stepen ili I (240 ECTS), drugi ili treći ciklus Bolonjskog studija i najmanje 7 (sedam) godina radnog staža u struci;
 3. da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 4. da se na tog kandidata ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 5. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa dužnošću u Nadzornom odboru ustanove;

 

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs, svojeručno potpisana;
 • Biografija (CV)
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne starija od 6 mjeseci;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starija od 6 mjeseci;
 • Izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 • Izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
 • Izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa dužnošću u Upravnom odboru ustanove;
 • Originalna ili ovjerena kopija Univerzitetske diplome VSS – VII stepen ili I (240 ECTS), drugi ili treći ciklus Bolonjskog studija. U slučaju da je diploma stečena van Bosne i Hercegovine dostaviti prijevod navedenih diploma, originali ili ovjerene kopije;
 • Uvjerenje/Potvrda o radnom iskustvu u struci.

 

Izbor na mjesto člana Nadzornog odbora vrši se na period od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Svi kandidati koji zadovolje opće uslove biće pozvani na intervju.

Rok za dostavljanje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Konkurs će biti objavljen u Dnevnom listu 27.12.2021. godine.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Verifikacioni laboratorija „Verlab“ d.o.o. Sarajevo

Ferhadija 27/II, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

s naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije i pitanja zainteresirani kandidati mogu se obratiti na kontakt telefon osnivača Instituta: +387 33 569 540 svakim radnim danom od 08h do 16:30h.

samira

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.