Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

U svojstvu Osnivača objavljujemo: Konkurs za izbor članova Nadzornog odbora Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju

27 Decembra, 2021

Na osnovu Člana 18. stav 3. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine KS broj 26/16), a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-04-29941-5/21 od 05.08.2021. godine i Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na osnivanje naučnoistraživačkog instituta za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju Verifikacionog laboratorija „Verlab“ d.o.o. Sarajevo broj 01-04-46075/21 od 14.12.2021. godine, Odluke o imenovanju Komisije matičara br. 819/21 od 16.12.2021. godine „Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“, Komisija matičara temljem Odluke donesene na sjednici održanoj 20.12.2021. godine objavljuje:

 

KONKURS

za izbor članova NADZORNOG ODBORA „Naučnoistraživačkiog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“ – 3 izvršioca.

 

Nadzorni odbor je organ kontrole poslovanja u naučnoistraživačkom institutu kao ustanovi. Nadzorni odbor obavlja poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom naučnoistraživačkog instituta.

Kandidat koji se nominira / imenuje za poziciju člana Nadzornog odbora mora ispunjavati sljedeće opće uslove:

 1. da je stariji od 18 godina;
 2. VSS – VII stepen ili I (240 ECTS), drugi ili treći ciklus Bolonjskog studija i najmanje 7 (sedam) godina radnog staža u struci;
 3. da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 4. da se na tog kandidata ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 5. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa dužnošću u Nadzornom odboru ustanove;

 

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs, svojeručno potpisana;
 • Biografija (CV)
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne starija od 6 mjeseci;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starija od 6 mjeseci;
 • Izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 • Izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
 • Izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa dužnošću u Upravnom odboru ustanove;
 • Originalna ili ovjerena kopija Univerzitetske diplome VSS – VII stepen ili I (240 ECTS), drugi ili treći ciklus Bolonjskog studija. U slučaju da je diploma stečena van Bosne i Hercegovine dostaviti prijevod navedenih diploma, originali ili ovjerene kopije;
 • Uvjerenje/Potvrda o radnom iskustvu u struci.

 

Izbor na mjesto člana Nadzornog odbora vrši se na period od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Svi kandidati koji zadovolje opće uslove biće pozvani na intervju.

Rok za dostavljanje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Konkurs će biti objavljen u Dnevnom listu 27.12.2021. godine.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Verifikacioni laboratorija „Verlab“ d.o.o. Sarajevo

Ferhadija 27/II, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

s naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije i pitanja zainteresirani kandidati mogu se obratiti na kontakt telefon osnivača Instituta: +387 33 569 540 svakim radnim danom od 08h do 16:30h.

samira

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

ID No: 4201943670005
Tax No: 201943670005
Bank Account No.:1610000112180026
(Raiffeisen bank)

OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Working Hours:
Mon – Fri, 08:00 – 16:30

GET IN TOUCHVerlab Social links
Follow our work on social platforms

Your  proposals and suggestions for improvement

All interested parties have the right to submit proposals and suggestions for improvement, objections or complaints to any segment of our work via e-mail: info@verlab.ba, and the manner of handling negotiations / complaints is in accordance with the procedure VL-PR-12 . General business conditions are available here.

© Copyright 2014 by Verlab d.o.o. Sarajevo. All rights reserved.