Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

Odluka o poništavanju konkursa za izbor i imenovanje izbor u naučno istraživačka zvanja u oblasti biomedicine i zdravstva i oblast tehničkih nauka

26 Januara, 2022

 

Datum: 13.01.2022. godine

Broj: 62-1/22

 

Na osnovu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine KS broj 26/16), a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-04-29941-5/21 od 05.08.2021. godine i Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na osnivanje naučnoistraživačkog instituta za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju Verifikacionog laboratorija „Verlab“ d.o.o. Sarajevo broj 01-04-46075/21 od 14.12.2021. godine, Odluke o imenovanju Komisije matičara br. 819/21 od 16.12.2021. godine „Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“, Komisija matičara na sjednici održanoj 13.01.2022. godine donosi:

 

 

O D L U K U

o poništavanju konkursa za izbor u naučno istraživačka zvanja u oblasti biomedicine i zdravstva i oblast tehničkih nauka

 

I

 

Komisija matičara donosi odluku o poništavanju konkursa za izbor u naučno istraživačka zvanja u oblasti biomedicine i zdravstva i oblast tehničkih nauka „Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“ objavljenog dana 27.12.2021.godine u dnevnim novinama „Dnevni List“.

 

II

 

Ova odluka se objavljuje u dnevnim novinama.

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

 

Predsjedavajuća Komisije matičara

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mirsada Hukić, s.r

samira

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.