Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

Uspješno završen postupak proširenja akreditacije u skladu sa zahtjevima BAS EN ISO/IEC 17020

26 Jula, 2021

Akreditacija predstavlja formalni dokaz osposobljenosti ocijenjenog laboratorija za obavljanje poslova iz područja za koje se akredituje prema međunarodno priznatim standardima. Uvođenjem standarda kvalitete, te potvrđivanjem o ispješnoj implementaciji istog, Verlab potvrđuje tehničku kompetetnost svog osoblja, adekvatnost opreme, kao i objektivnost i nepristrastnost usluga koje izvršava. Već više od 6 godina, Verlab djeluje kao inspekcijsko tijelo za ocjenu usklađenosti tipa “A”, a zadovoljavanje zahtjeva po pitanju objektivnosti i nepristrasnosti u područjima u kojima je imenovano i akreditovano je imperativ u poslovanju.

Upravo je u u proteklom periodu “VERLAB” uspješno završio postupak proširenja područja akreditacije u skladu sa zahtjevima BAS EN ISO/IEC 17020 kod Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine (BATA).

Laboratorija za verifikaciju medicinskih uređaja s funkcijom mjerenja Verifikacionog laboratorija Verlab d.o.o. inače akreditovana za područje rada IN-19 Medicinski uređaji s funkcijom mjerenja, proširila je opseg svog područja akreditacije na podpodručja (19.3-19.9) koja se odnose na inspekciju EKG uređaja, pacijent monitora, infuzomata i perfuzora, dijaliznih uređaji, respiratora i anstezioloških mašina.

Tehnički servis za stomatološku radiologiju Verifikacionog laboratorija Verlab d.o.o. je od sada akreditovan za područje rada IN-19 Medicinski uređaji s funkcijom mjerenja, a akreditacija se odnosi na podpodručje IN 19.7 Uređaji sa izvorom jonizirajućeg zračenja.

Verifikacioni Laboratorij „VERLAB“ d.o.o. odlučio se za implementaciju sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima Standarda EN ISO/IEC 17020 radi osiguravanja kvaliteta usluga inspekcije koje obavlja u okviru registrovanih djelatnosti za klijente.

Opredjeljenje za politiku kvaliteta u poslovanju shvatamo kao način djelovanja i rada kojim kreiramo dugoročno zadovoljstvo svih koji sarađuju ili će sarađivati sa nama, ugled u javnosti, povjerenje partnera, te prepoznatljivost, pouzdanost i poslovnu izvrsnost.

samira

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.